งานประกันคุณภาพ
 • ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ( 12 กันยายน 2560 )

  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( 11 กันยายน 2560 )

  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมีผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพดังกล่าว โดยได้คะแนนตรวจประเมิน 4.56 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

 • คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ( 01 มิถุนายน 2560 )

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก ณ ห้องสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เวลา 13.00 น.

 • กิจกรรม QA Sharing day ( 24 มกราคม 2560 )

  วันที่ 24 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

 • ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ( 28 ธันวาคม 2559 )

  วันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 • จัดประชุมวางแผนการใช้งบประมาณ ปี 2561 ( 28 ธันวาคม 2559 )

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรุ้และบริการวิชาการจัดประชุมวางแผนการใช้งบประมาณ ปี 2561 โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม MS 216 คณะวิทยาการจัดการ

 • รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาห้องนิทัศน์ราชภัฏ ( 07 พฤศจิกายน 2559 )

  18 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม ณ ห้องนิทัศน์ราชภัฏตามรอยพระยุคลบาท อาคารส่งเสริมการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 11.00-12.00 น.

 • รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( 07 พฤศจิกายน 2559 )

  17 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 11.30-12.30 น.

1 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026