การประชุม BCG Showcase Solar Module Second Life for Better Life

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี

เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุม BCG Showcase Solar Module Second Life for Better Life โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการนำร่องโครงการ “การใช้ประโยชน์จากแผงโซล่าร์เซลล์ที่ปลดระวางเพื่อสร้างประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม” โดยการนำไปจัดแสดงในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิก (APEC)

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Jx1Ck

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5265345310259173&set=a.183869381740150 

#สสร

#valaya

#วไลยอลงกรณ์


3 December 2022

Learn VRU