แกลเลอรี

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาสู่การปฏิบัติ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ เป็นประธานเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี  
เพิ่มเติม »

วันที่ 30 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 106 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
เพิ่มเติม »

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 19 คน เข้าเรียนรู้ ณ ห้องนิทัศน์ราชภัฏ ตามรอยพระยุคลบาท อาคารส่งเสริมการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 10.00-11.00 น  
เพิ่มเติม »

4 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ละเอียด ขจรภัย และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสำนัก เจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพิ่มเติม »

22 พฤศจิกายน 2559พิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
เพิ่มเติม »

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กิจกรรมนิทรรศการ "วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"   
เพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026