สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาสู่การปฏิบัติ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ เป็นประธานเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026