เกี่ยวกับสำนัก

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (Office of Learning Promotion and Provision Academic Services)

             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีอัตลักษณ์ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ปรัชญาของมหาวิทยาลัย วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้

                  มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

                 มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของ มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยึดหลักการบริการวิชาการแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 ซึ่งในมาตราที่ 7 และ 8 ดังที่กล่าวมานี้ กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่คอยกำกับ ดูแล เพื่อให้เป็นไปตามกรองของกฏหมายดังกล่าว เช่น สกอ. สมศ. ก.พ.ร. การบริการวิชาการจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพนั้นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการประกันคุณภาพ ที่กำหนดไว้ดังที่กล่าวมาข้างต้น

              สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ประกาศจัดตั้งเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีงานในส่วนที่สำนักฯ รับผิดชอบประกอบด้วย งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริหารทั่วไป

              ปัจจุบันสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้คณะ สำนัก และศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้จัดทำบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การสำรวจความต้องการของท้องถิ่นในการดำเนินงานบริการวิชาการ โดยดำเนินงานทั้งในรูปแบบของการให้บริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการใช้แหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ สำนักฯ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนของ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ก็จะมีหน้าที่ สร้างสรรค์บริการวิชาการ สืบสานแนวพระราชดำริ เสริมสร้างเครือข่าย พัฒนาสังคม เพื่อเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและงานสืบสานแนวพระราชดำริ มีพันธกิจในการ ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานแนวพระราชดำริ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เสริมสร้าง พัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและสืบสานแนวพระราชดำริ มีเป้าประสงค์คือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการและแก้ปัญหาสังคม โดยความร่วมมือของเครือข่ายสังคม องค์กรท้องถิ่น มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านบริการวิชาการและสืบสานแนวพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. การสืบสานแนวพระราชดำริ

     2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

     3. การให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ

     4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และนวัตกรรม

เป้าประสงค์

     1. ประชาชนในท้องถิ่นมีตัวอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

     2. ประชาชน/บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

     3. หน่วยงาน/องค์กรในท้องถิ่นมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน

     4. ประชาชน องค์กรในท้องถิ่นมีแหล่งศึกษา เรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญา

กลยุทธ์

     1. ศึกษาแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพระราชดำรัส/พระบรมราโชวาท

     3. ฝึกอบรมขยายผลแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ

     4. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น

     5. พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น

     6. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ

     7. สร้างความร่วมมือ จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ

     8. รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ และนวัตกรรม

     9. พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นโยบายของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ บุคคล หน่วยงานและชุมชน

     2. ประสานความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีดำเนินงานบริการวิชาการ โดยจัดให้มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำ แผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน

     4. พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน

     5. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงาน คณะ วิทยาลัย มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย หรือการเรียนการสอน

     6.พัฒนาระบบและกลไกในการดำเนินงานบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินการภายในและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีโครงสร้างงานที่รับผิดชอบหลัก 3 งานและ 1 สำนักงาน ประกอบด้วย งานส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม งานแผนและพัฒนาระบบงานบริการวิชาการ และสำนักงานผู้อำนวยการ ส่วนโครงสร้างการบริหารของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประกอบด้วยสายงานบังคับบัญชารับผิดชอบงานหลัก 3 งานดังกล่าว และสายงานสนับสนุนคือ คณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ซึ่งทำหน้าที่ พัฒนาระบบกลไกงานบริการวิชาการ ติดตามการดำเนินงานการบริการวิชาการ จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานบริการวิชาการระดับคณะ/วิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินงานบริการวิชาการจาก ก.พ.ร. สมศ. และ สกอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026