ความเป็นมา

        ปัจจุบันสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้คณะ สำนัก และศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้จัดทำบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การสำรวจความต้องการของท้องถิ่นในการดำเนินงานบริการวิชาการ โดยดำเนินงานทั้งในรูปแบบของการให้บริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการใช้แหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ สำนักฯ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสืบสานแนวพระราชดำริ

2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3. การให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และนวัตกรรม

เป้าประสงค์

1. ประชาชนในท้องถิ่นมีตัวอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

2. ประชาชน/บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
3. หน่วยงาน/องค์กรในท้องถิ่นมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน
4. ประชาชน องค์กรในท้องถิ่นมีแหล่งศึกษา เรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญา

กลยุทธ์

1. ศึกษาแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพระราชดำรัส/พระบรมราโชวาท
3. ฝึกอบรมขยายผลแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ
4. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น
5. พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ
7. สร้างความร่วมมือ จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ
8. รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ และนวัตกรรม
9. พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นโยบายของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ บุคคล หน่วยงานและชุมชน
2. ประสานความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีดำเนินงานบริการวิชาการ โดยจัดให้มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำ แผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
4. พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
5. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงาน คณะ วิทยาลัย มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย หรือการเรียนการสอน
6.พัฒนาระบบและกลไกในการดำเนินงานบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินการภายในและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีโครงสร้างงานที่รับผิดชอบหลัก 3 งานและ 1 สำนักงาน ประกอบด้วย งานส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม งานแผนและพัฒนาระบบงานบริการวิชาการ และสำนักงานผู้อำนวยการ ส่วนโครงสร้างการบริหารของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประกอบด้วยสายงานบังคับบัญชารับผิดชอบงานหลัก 3 งานดังกล่าว และสายงานสนับสนุนคือ คณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ซึ่งทำหน้าที่ พัฒนาระบบกลไกงานบริการวิชาการ ติดตามการดำเนินงานการบริการวิชาการ จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานบริการวิชาการระดับคณะ/วิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินงานบริการวิชาการจาก ก.พ.ร. สมศ. และ สกอ.