12 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) และกิจกรรมจิตอาสา

12 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมติดตามงานศาสตร์พระราชา

11 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุม เพื่อทบทวนและสรุปประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่

9 กุมภาพันธ์ 2563 Wisdom Farm ชวนปลูก รักษ์ เกษตรพอเพียง

7 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ

4 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 30: นํ้าพริกไข่แดง นํ้าพริกปลาร้าสมุนไพร นํ้าพริกข่าปลาแห้ง..หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด [สระแก้ว]

4 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 29: นํ้าพริกเผารวมใจ...หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย [ปทุมธานี]

3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 28: การแปรรูปเกล็ดปลาตะเพียน..หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ [สระแก้ว]

3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 27: กาละแมโบราณ...หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง [ปทุมธานี]

31 มกราคม 2563 พิธีปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)

30 มกราคม 2563 การฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฝึกภาคปฎิบัติการเก็บข้อมูล

29 มกราคม 2563 การประชุมเพื่อทบทวนและสรุปการจัดทำฐานข้อมูลตำบล โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

29 มกราคม 2563 การฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

28 มกราคม 2563 การฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

28 มกราคม 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|