4 ธันวาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

4 ธันวาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธันวาคม 2562 ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน"

3 ธันวาคม 2562 การประชุมปรึกษาหารือกับนายอำเภอและคณะผู้บริหารอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

3 ธันวาคม 2562 เรื่องเล่าความสำเร็จ ตอนที่ 17: การดูแลผู้สูงอายุ...หมู่ 1 ตำบลระแหง [ปทุมธานี]

29 พฤศจิกายน 2562 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

29 พฤศจิกายน 2562 เรื่องเล่าความสำเร็จ ตอนที่ 16: เสื่อกก...บ้านคลองสิบสาม [สระแก้ว]

29 พฤศจิกายน 2562 การประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด

28 พฤศจิกายน 2562 จัดบูธนิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

27 พ.ย.62 งานจัดเตรียมบูธนิทรรศการทรัพยากรไทย ณ มทร.อีสาน

26 พฤศจิกายน 2562 การประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของอำเภอคลองหลวง

26 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความสุขในองค์กรของหน่วยงาน

25 พฤศจิการยน พ.ศ.2562 เวลา 15.30 น. กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา

25 พฤศจิกายน 2562 เรื่องเล่าความสำเร็จ ตอนที่ 15: การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรในกระถาง...บ้านคลองบางหลวง [ปทุมธานี]

24 พฤศจิกายน 2562 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|