สายตรงผู้บริหาร

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ


        ปัจจุบันสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้คณะ สำนัก และศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้จัดทำบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การสำรวจความต้องการของท้องถิ่นในการดำเนินงานบริการวิชาการ โดยดำเนินงานทั้งในรูปแบบของการให้บริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการใช้แหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ สำนักฯ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


คำถาม Q/A

1.       การอบรมขออนุญาตใบขับขี่ และต่อใบขับขี่ ยังมีการจัดการอบรมอยู่หรือไม่

      ตอบ ยังมีอยู่ครับ ค่าลงทะเบียนทำใหม่ 450 บาท (ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ) และขอต่อใบอนุญาตขับรถ 150 บาท  (ใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่ตัวเดิม)

2.       หอนิทัศน์ราชภัฏ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอะไร

     ตอบ หอนิทัศน์ราชภัฏจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และพระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประธานกำเนินมหาวิทยาลัย และหอนิทัศน์ราชภัฏ ตามรอยพระยุคลบาท จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9

     เบอร์โทรศัพท์ : 02-9093026

อีเมล์ : learnoffice@vru.ac.th