14 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 3: ดอกไม้จันทน์สร้างอาชีพ และน้ำยาอเนกประสงค์ลดรายจ่ายในครัวเรือน ชุมชนหน้าเมืองนวนคร [ปทุมธานี]


#เรื่องเล่าความสำเร็จ ....เรื่องเล่าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน

ตอนที่ 3: ดอกไม้จันทน์สร้างอาชีพ และน้ำยาอเนกประสงค์ลดรายจ่ายในครัวเรือน ชุมชนหน้าเมืองนวนคร [ปทุมธานี]

#ยุทธศาสตร์ราชภัฏ #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น #ปทุมธานี


วันที่ 31 ตุลาคม 2562
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ