17 ตุลาคม 2562 งานการประชุมยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น


17 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 31 ตุลาคม 2562
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ