17 ตุลาคม 2562 เรื่องเล่าความสำเร็จ ตอนที่ 4: ข้าวเม่า บ้านเนินสะอาด [สระแก้ว]


#เรื่องเล่าความสำเร็จ ....เรื่องเล่าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน

ตอนที่ 4: ข้าวเม่า บ้านเนินสะอาด [สระแก้ว]

#ยุทธศาสตร์ราชภัฏ #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น #สระแก้ว


วันที่ 31 ตุลาคม 2562
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ