17 ตุลาคม 2562 งานประชุมจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด 77 จังหวัด


17 ตุลาคม 2562 งานประชุมจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด 77 จังหวัด ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์


วันที่ 31 ตุลาคม 2562
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ