6 มกราคม 2563 งานประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563


เวลา10.00 -12.00 น. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรสำนักเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันที่ 16 มกราคม 2563
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ