7 มกราคม 2563 ตอนที่ 21: พริกแกง...หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง [ปทุมธานี]


#เรื่องเล่าความสำเร็จ ....เรื่องเล่าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน

ตอนที่ 21: พริกแกง...หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง [ปทุมธานี]

#ยุทธศาสตร์ราชภัฏ #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น #ปทุมธานี


วันที่ 16 มกราคม 2563
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ