8 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา


รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และ ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ นำบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม และทำจิตอาสาทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 16 มกราคม 2563
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ