8 มกราคม 2563 ตอนที่ 22: กระเป่าสื่อกก...บ้านโคกสามัคคี [สระแก้ว]


#เรื่องเล่าความสำเร็จ ....เรื่องเล่าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน

ตอนที่ 22: กระเป่าสื่อกก...บ้านโคกสามัคคี [สระแก้ว]

#ยุทธศาสตร์ราชภัฏ #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น #สระแก้ว


วันที่ 16 มกราคม 2563
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ