9 มกราคม 2563 เวทีระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563


9 มกราคม 2563 ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้แนวทาง เวทีระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


วันที่ 16 มกราคม 2563
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ