10 มกราคม 2563 นักศึกษาเข้าเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ


เวลา 09.00 - 10.00 น.นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาท ภาคปกติ (ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ และอาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม) ) เข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ ชมนิทรรศการประวัติมหาวิทยาลัยและทำใบงานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ เยี่ยมชมนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และเข้าเรียนรู้พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพรวมถึงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 2


วันที่ 16 มกราคม 2563
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ