10 พฤษภาคม 2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ


10 พฤษภาคม 2562 หน่วยงานต่างๆ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าเรียนรู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โทร 02-909-3026 เบอร์โทรภายใน 253 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ