ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 17  มกราคม 2559  โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 110 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ จากขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น.

 • 27  ธันวาคม 2558 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  27  ธันวาคม 2558  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 114 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ จากขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น.

 • 13 ธันวาคม 2558 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุฯ ใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 112 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่งปทุมธานี คุณสุณี กัวหา (เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน) เป็นวิทยากรฝึกอบรม เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1

 • 22 พฤศจิกายน  2558  จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุฯ ใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 97 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่งปทุมธานี คุณสุณี กัวหา (เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน) เป็นวิทยากรฝึกอบรม เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1

 • 1 พฤศจิกายน 2558 จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุฯ ใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 104 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่งปทุมธานี คุณสุณี กัวหา (เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน) เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 เวลา 8.00-12.00 น.

 • 18 ตุลาคม 2558 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุฯ ใบอนุญาตขับรถ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 95 คน  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่งปทุมธานี คุณสุณี กัวหา  (เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน)  เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 18  ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น.  ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 

 •  4  ตุลาคม 2558 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุฯ ใบอนุญาตขับรถ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 108 คน  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่งปทุมธานี คุณสุณี กัวหา (เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน)  เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 4  ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1

 • 20 กันยายน 2558 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุฯ ใบอนุญาตขับรถ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 106 คน  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่งปทุมธานี คุณสุณี กัวหา  (เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน) เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558  ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026