ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 6 กันยายน 2558 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

    สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต และต่ออายุฯ ใบอนุญาตขับรถ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 107 คน  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่งปทุมธานี คุณสุณี กัวหา  (เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน) เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558  ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 » ถัดไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026