ผู้ทรงคุณวุฒิ

         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

               ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

         ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

               อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์

         นายกสมาคมการท่องเที่ยว
เครือข่ายOTOP ปทุมธานี

               นายนิคม บางจริง

         นักวิชาการอิสระ

               นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง

โครงสร้างองค์กร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ

           ผศ.ละเอียด ขจรภัย

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ

           ผศ.ดร.ภัญญาพัชญ์ นาคภิบาล

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ

           ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ

           -

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ

           -

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ

           -

ห้วหน้าสำนักงานผู้อำนวย
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ

           นางสาวสายพิน ทาทอง

         นักวิชาการศึกษา

             นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์

         เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

             นายปิติพงศ์ อ่อนสำลี

         นักวิชาการศึกษา

             นายเมธี ถูกแบบ

         นักวิชาการศึกษา

             นายธานี ศรีนารถ

         นักวิชาการศึกษา

             นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ์

         เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

             นางสาวพัทธนันท์ มาเจริญมหัทธโน

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

e-mail : learnoffice@vru.ac.th

โทรศัพท์/Fax: 02-9093026

เบอร์ภายใน: 253

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026