งานบริการวิชาการ
 • โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง ( 12 กันยายน 2560 )

  วันที่ 19-21กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน และลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมงานพันธกิจสัมพันธ์ตัวอย่าง ณ ศูนย์บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 • "ถอดบทเรียน พันธกิจสัมพันธ์" ( 12 กันยายน 2560 )

  วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ผศ.รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม "การถอดบทเรียน และหลักการเขียนโครงการพันธกิจสัมพันธ์" จัดโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับอาจารย์ที่จะเข้าไปมีบทบาท ส่วนร่วมกับชุมชน สร้างสัมพันธ์กับสังคม โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ที่มา:www.vru.ac.th,http://pr.vru.ac.th)

 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ( 12 กันยายน 2560 )

  วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กับ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก โดย อาจารย์เกริกก้อง มังคละพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 3 เวลา 10.00 น. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “หน่วยงานเครือข่าย” ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีความเห็นสอดคล้องกันในอันที่จะประสานความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานเครือข่ายจึงเห็นควรทำความตกลงร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม และได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้ไว้แก่กัน

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ฯ ( 11 กันยายน 2560 )

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล รองผู้อำนวยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ( 11 กันยายน 2560 )

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ฯ วางแผนการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ฯ ปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม MS216 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 10.30 -13.00 น.

 • โครงการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนตำบลเชียงรากน้อย ( 11 กันยายน 2560 )

  วันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชน ให้กับประชาชนชุมชนตำบลเชียงรากน้อย โดยมีอาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม และคณะเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ดังกล่าว ณ ชุมชนตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • อบรมการบริหารงานบริการและงานพันธกิจสัมพันธ์ ( 11 กันยายน 2560 )

  วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมเรื่องการบริหารงานบริการและงานพันธกิจสัมพันธ์ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้น 3 เวลา 13.00 น.-16.50 น.

 • ประชุมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกริก MOU ( 11 กันยายน 2560 )

  วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการประชุมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกริก MOU งานบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026