เป็นที่รวบรวมและเผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงงานด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล ทรงเป็นผู้นำในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองตลอดมา และนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้และน้อมนำทฤษฎีต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตและการปฏิบัติงานให้กับประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมเยี่ยมชม

กิจกรรมเยี่ยมชมทั้งหมด