สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ประกาศจัดต้ังเป็น ทางการคร้ังแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีงานในส่วนท่ีสํานักฯ รับผิดชอบประกอบด้วย งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริหารทั่วไป

๙ นิทัศน์ราชภัฏ

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และฝึกอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือเผยแพร่

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย