เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ความเป็นมา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ทำให้โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยคณะ 6 คณะ สำนัก 4 สำนัก และสถาบัน 1 สถาบัน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ( สสร.) จึงเป็นหน่วยงานส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยที่ประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549 (เริ่มมีการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548)
       การดำเนินงานบริการวิชาการซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น เดิมจัดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ แต่เมื่อมีการจัดโครงสร้างส่วนราชการของมหาวิทยาลัยใหม่ ทำให้งานบริการวิชาการโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมีงานสำคัญที่ สำนักฯ รับผิดชอบ ได้แก่ งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น งานบริหารงานทั่วไป และงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
       ปัจจุบันสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้คณะ สำนักและศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้จัดทำบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การสำรวจความต้อการของท้องถิ่นในการดำเนินงานบริการวิชาการ โดยดำเนินงานทั้งในรูปแบบของการให้บริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการใช้แหล่งงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สำนักฯ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสืบสานแนวพระราชดำริ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3. การให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และนวัตกรรม

เป้าประสงค์

1.ดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การเป้าหมาย
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสานศาสตร์พระราชากับชุมชนหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การเป้าหมาย
3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีการพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
4. สังคม องค์กรท้องถิ่น มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสานศาสตร์พระราชา
5. งานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและ ท้องถิ่น ทำให้เกิดรายได้และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน หรือองค์การ

กลยุทธ์

1. ศึกษาแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพระราชดำรัส/พระบรมราโชวาท
3. ฝึกอบรมขยายผลแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ
4. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น
5. พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ
7. สร้างความร่วมมือ จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ
8. รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ และนวัตกรรม
9. พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นโยบายของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

1. พัฒนาระบบและกลไกในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย หรือมีการต่อยอดความรู้กับชุมชนท้องถิ่น และองค์การเป้าหมายที่ก่อให้เกิดรายได้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ตามความต้องการของสังคม หรือชุมชน และก่อให้เกิดวิจัยชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้เกิด การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. การจัดการความรู้ด้านงานพันธกิจสัมพันธ์ และงานสืบสานศาสตร์พระราชา โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่สู่บุคลากร นักศึกษาและสาธารณชน
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
6. เสริมสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และหลักธรรมมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการน้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่หน่วยงานภายใน ภายนอก และชุมชน

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ