คณะผู้บริหารและบุคลากร

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ผศ. เศกพร ตันศรีประภาศิริ

sekporn@vru.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

อ. วิริยาภรณ์  กล่อมสังข์เจริญ
อ. วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ

wiriyabhorn@vru.ac.th

ผศ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คามิ
ผศ.ดร. มัทนภรณ์ ใหม่คามิ

mattanaporn@vru.ac.th

อ.ดร. วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์
อ.ดร. วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์

wareerat@vru.ac.th

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาว รัชนีกร พลเยี่ยม
นางสาว รัชนีกร พลเยี่ยม

ratchaneekorn@vru.ac.th

อาจารย์

อ. วิษชญะ ศิลาน้อย
อ. วิษชญะ ศิลาน้อย

wischaya@vru.ac.th

อ. ปรียาภา เมืองนก
อ. ปรียาภา เมืองนก

preeyapa_m@hotmail.com

อ. ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
อ. ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

‪Pattrawet@vru.ac.th

อ. วิณากร ที่รัก
อ. วิณากร ที่รัก

winakon@vru.ac.th

อ. รวิธร ฐานัสสกุล
อ. รวิธร ฐานัสสกุล

ravithon@vru.ac.th

อ. ผกามาศ เลียงธนะฤกษ์
อ. ผกามาศ เลียงธนะฤกษ์

pakamat.leang@vru.ac.th

อ. วัชรากรณ์  ถมจอหอ
อ. วัชรากรณ์ ถมจอหอ

watcharakorn.thom@vru.ac.th

อ. สมชัย แสนภูมี
อ. สมชัย แสนภูมี

somchai.saen@vru.ac.th

บุคลากร

นางสาว วิไลลักษณ์ การุญวงค์
นางสาว วิไลลักษณ์ การุญวงค์

wilailak@vru.ac.th

นาย เมธี ถูกแบบ
นาย เมธี ถูกแบบ

matee@vru.ac.th

นางสาว บุญญรักษา  อรรถพันธ์
นางสาว บุญญรักษา อรรถพันธ์

boonyaraksa@vru.ac.th

นางสาว  พัทธนันท์  มาเจริญมหัทธโน
นางสาว พัทธนันท์ มาเจริญมหัทธโน

phatthanan@vru.ac.th

นางสาว เพ็ญศิริ  ไพจิตร
นางสาว เพ็ญศิริ ไพจิตร

pensiri@vru.ac.th

นางสาว สุภาพร  แซ่ภู่
นางสาว สุภาพร แซ่ภู่

supaporn.sae@vru.ac.th

นาย ภานุวัฒน์ ดวงภมร
นาย ภานุวัฒน์ ดวงภมร

panuwat@vru.ac.th

นางสาว พัชรินทร์ มิหรน
นางสาว พัชรินทร์ มิหรน

patcharin.mi@vru.ac.th