ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน

2 April 2024

GeniusScienceLab
ประกาศขออนุญาตแจ้งปิดพื้นที่บางส่วนของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

22 March 2024

GeniusScienceLab
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ✨ขอแสดงความยินดี✨ อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตริตาภรณ์ช้างเผือก

27 February 2024

GeniusScienceLab
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ✨ขอแสดงความยินดี✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

27 February 2024

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567

22 February 2024

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

 29 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
29 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

29 March 2024

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 มีนาคม 2567 พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567
28 มีนาคม 2567 พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567

28 March 2024

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 28 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

28 March 2024

ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 มีนาคม 2567 การอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
28 มีนาคม 2567 การอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

28 March 2024

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

19 มีนาคม 2567 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ
19 มีนาคม 2567 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ

19 March 2024

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

12 มีนาคม 2567 การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย
12 มีนาคม 2567 การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย

12 March 2024

 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม