ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ✨ขอแสดงความยินดี✨ อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตริตาภรณ์ช้างเผือก

27 February 2024

GeniusScienceLab
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ✨ขอแสดงความยินดี✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

27 February 2024

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567

22 February 2024

GeniusScienceLab
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสตัฟฟ์แมลง และใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

16 February 2024

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ได้รับรางวัล "ราชภัฏคุณากร"ด้านส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗

13 February 2024

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

29 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวาข้าเรียนรู้และทำกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (valaya land)
29 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวาข้าเรียนรู้และทำกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (valaya land)

29 February 2024

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 กุมภาพันธ์ 2567 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสตัฟฟ์แมลงและใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้ 
28 กุมภาพันธ์ 2567 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสตัฟฟ์แมลงและใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้ 

28 February 2024

ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทำนา (นาวนนาเวียน) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
28 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทำนา (นาวนนาเวียน) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

28 February 2024

ณ แปลงนาสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 กุมภาพันธ์ 2567 การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment)
21 กุมภาพันธ์ 2567 การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment)

21 February 2024

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

21 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมการประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ./ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2567
21 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมการประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ./ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2567

21 February 2024

ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM)
20 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM)

20 February 2024

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม