ข้อมูลการติดต่อ

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รายละเอียด

ที่อยู่

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรติดต่อ

02-9093026 , ภายในเบอร์ : 253
โทรสาร : 02-9093026

อีเมล์

learnoffice@vru.ac.th

แบบฟอร์มติดต่อเรา