หนังสือเผยแพร่

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

เรื่องเล่าความสำเร็จงานพัฒนาท้องถิ่น success story 2019-2022

หนังสือ

รายงานผลวิเคราะห์ชุมชน 48 ชุมชนโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม SOAR Analysis

หนังสือ

VRU MARKETPLACE ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว

หนังสือ

ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หนังสือ

ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) จังหวัดสระแก้ว

หนังสือ

ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) จังหวัดปทุมธานี

หนังสือ

หนังสือถ่ายทอดเรียนรู้จากภายในสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อชุมชน

หนังสือ

หนังสือสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงานคก.U2T ปี 64 (เล่มรวม)

หนังสือ

success Story 2021 เรื่องเล่าความสำเร็จโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

หนังสือ