กิจกรรม

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

25 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND
25 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

1 October 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

24 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND
24 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

1 October 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

 22 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND
22 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

1 October 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

21 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND
21 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

1 October 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

16 สิงหาคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก  และLEARN-Happy Work Place กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 
16 สิงหาคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก และLEARN-Happy Work Place กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 

1 October 2023

ณ ร้าน Aprilhouse cafe ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 8 สิงหาคม 2566 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
8 สิงหาคม 2566 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

1 October 2023

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 5 – 6 สิงหาคม 2566 อพ.สธ .-มรวอ.จัดกิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมและเรียนรู้ทรัพยากร (Parallel Workshop Sessions)
5 – 6 สิงหาคม 2566 อพ.สธ .-มรวอ.จัดกิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมและเรียนรู้ทรัพยากร (Parallel Workshop Sessions)

1 October 2023

ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

 27 กรกฏาคม 2566 VRU Show Case 2023 ครั้งที่ 3 One-Heart for Community Development
27 กรกฏาคม 2566 VRU Show Case 2023 ครั้งที่ 3 One-Heart for Community Development

1 October 2023

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

24 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานการประกวดสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ ดีเด่น ประจำปี 2566
24 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานการประกวดสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ ดีเด่น ประจำปี 2566

1 October 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไหมอีรี่ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว