กิจกรรม

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

พิธีกรในการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนำเสนองานวิจัยในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”
พิธีกรในการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนำเสนองานวิจัยในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

3 October 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

3 October 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

3 October 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

3 October 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

3 October 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมหว่านข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมหว่านข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปทุมธานี

3 October 2022

ณ แปลงนาสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ให้กับเกษตรกลุ่มวิสาหกิจกรรมชุมชนเพื่อนปาริชาต
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ให้กับเกษตรกลุ่มวิสาหกิจกรรมชุมชนเพื่อนปาริชาต

3 October 2022

ณ ห้องประชุม Lake view 2 โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ

ทีม U2T for BCG ตำบลแคออกลงพื้นที่ทำกิจกรรมโดยนำสมาชิกตำบลแคออก ไปจดจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร และขอขึ้นทะเบียนเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเป็นสินค้า OTOP
ทีม U2T for BCG ตำบลแคออกลงพื้นที่ทำกิจกรรมโดยนำสมาชิกตำบลแคออก ไปจดจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร และขอขึ้นทะเบียนเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเป็นสินค้า OTOP

3 October 2022

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา