กิจกรรม

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

23 มกราคม 2566 การประชุมการเตรียมความพร้อมงาน U2T for BCG to Smart City
23 มกราคม 2566 การประชุมการเตรียมความพร้อมงาน U2T for BCG to Smart City

27 January 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

20 มกราคม 2566 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและศึกษาดูงาน  ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่
20 มกราคม 2566 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่

27 January 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

19 มกราคม 2566 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
19 มกราคม 2566 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย

27 January 2023

ณ วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

18 มกราคม 2566 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน
18 มกราคม 2566 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน

27 January 2023

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

 13 มกราคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน
13 มกราคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน

27 January 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

10 มกราคม 2566 ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร
10 มกราคม 2566 ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร

27 January 2023

ณ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การประชุมหารือคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร
การประชุมหารือคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร

27 January 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

28 ธันวาคม 2565 กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2023 
28 ธันวาคม 2565 กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2023 

27 January 2023

ณ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

23 ธันวาคม 2565 การอบรมหลักสูตรการเป็นอาจารย์และผู้นำพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่
23 ธันวาคม 2565 การอบรมหลักสูตรการเป็นอาจารย์และผู้นำพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่

27 January 2023

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์