กิจกรรม

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ


Notice: Undefined variable: title_img1 in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 104
 29 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
29 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 มีนาคม 2567 พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567
28 มีนาคม 2567 พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 28 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 มีนาคม 2567 การอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
28 มีนาคม 2567 การอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

19 มีนาคม 2567 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ
19 มีนาคม 2567 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

12 มีนาคม 2567 การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย
12 มีนาคม 2567 การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 6 มีนาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM) “การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment)”
6 มีนาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM) “การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment)”


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

5 มีนาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM) “การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment)”
5 มีนาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM) “การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment)”


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

29 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวาข้าเรียนรู้และทำกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (valaya land)
29 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวาข้าเรียนรู้และทำกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (valaya land)


Notice: Undefined index: date_act in /var/www/html/learnweb/learn2/blog-all.php on line 117
25 July 2024

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์