17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ณ ตำบลบึงชำอ้อ จังหวัดปทุมธานี

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

17 กรกฎาคม 2563 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดย อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการสำนัก และคณะกรรมการตรวจติดตาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เรื่อง - ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและขนมเปี๊ยะไข่เค็ม - การทำบรรจุภัณฑ์และตลาดออนไลน์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอนุกูล อุทัยธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จากอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นกรรมการติดตามโครงการในวันนี้ด้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/2917541871706207)

25 July 2024

Learn VRU