9 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะกรรมการติดตามภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พื้นที่ ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรรมการภายใน -ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล (คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ) -รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) กรรมการภายนอก -นายสุวิชา เกิดน้ำใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.คลองน้ำใส จ.สระแก้ว พื้นที่ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรรมการภายใน -ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) -ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กรรมการภายนอก -นายสมพิศ พูพวก นายกองค์การบริหารส่วน จ.สระแก้ว พื้นที่ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี กรรมการภายใน -ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) -ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) กรรมการภายนอก -นางเกวลี แก้วศรีโท นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วน ต.หน้าไม้ จ.ปทุมธานี (https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/3985159848277732)

25 July 2024

Learn VRU