10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษาศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษาศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โดยวิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/3250105208449870)

23 March 2023

Learn VRU