27 มกราคม 2564 พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 27 มกราคม 2564 เวลา 09.15 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจ และเป็นต้นแบบแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/3446729918787397)

25 July 2024

Learn VRU