7 เมษายน 2564 ลงพื้นที่สังเกตการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ในผัก

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา "สวนลุงผู้ใหญ่" ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7 เมษายน 2564 อาจารย์วิณากร ที่รัก และอาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ อาจารย์นักพัฒนา ลงพื้นที่สังเกตการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ในผัก ซึ่งตรวจโดยสำนักรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา "สวนลุงผู้ใหญ่" ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/3638026896324364)

23 March 2023

Learn VRU