31 สิงหาคม 2563 งานวิชาศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเรียนรู้ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 สิงหาคม 2563 งานวิชาศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเรียนรู้ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เวลา 09.00 -11.00 น. และเวลา 13.30 -15.30 น. นักศึกษาในรายวิชา VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาท ภาคพิเศษ จำนวน 3 ห้องเรียน 78 คน นำโดย อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ และผศ.กนกนาฎ พรหมนคร เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชฯ โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการนำเยี่ยมชม และให้ความรู้เบื้องต้นในพื้นที่บ้านชีววิถี โรงเรือนปลูกผัก การปลูกพืชสวนพืชไร่ และการทำนาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยปฏิบัติงานในการนำชม การถ่ายรูปประชาสัมพันธ์ และการแจกใบงานแบบประเมินผล ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/3044749102318816)

23 March 2023

Learn VRU