12 พฤศจิกายน 2563 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 พฤศจิกายน 2563 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โดยวิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/3255941127866278)

31 May 2023

Learn VRU