25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.นิรันด์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำชมโดยอาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ปรียาภา เมืองนก อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น และบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมดังกล่าว #ฐานภูมิพลังแผ่นดิน #ฐานอุทกธารอาหารเพื่อชุมชน #ฐานความมั่นคงด้านอาหาร #ฐานวิถีไทยร่วมสมัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/3290743517719372)

31 May 2023

Learn VRU