กิจกรรมรับการรับฟังความคิดเห็นและนำความต้องการของชุมชนมาพัฒนา

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 เมษายน 2565อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ และคณะลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและนำความต้องการของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมเชิงพัฒนาต่อไป

Cr:https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/4751207555006287


31 May 2023

Learn VRU