กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับแปลงปลูกพืชเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP)

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ ผู้จัดการพื้นที่และคณะกรรมการ จัดโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับแปลงปลูกพืชเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP)" ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อาจารย์นักพัฒนา : อ.ปรียาภา เมืองนก และ อ.สมชัย แสนภูมี 

Cr:https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/4838206796306362 


2 March 2024

Learn VRU