กิจกรรมหว่านข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปทุมธานี

ณ แปลงนาสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30น.

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (30 คน) ร่วมเรียนรู้กิจกรรมหว่านข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมนำพาทำกิจกรรมดังกล่าว

ณ แปลงนาสาธิตสวนผสมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=5185008998292805&set=pcb.5185013934958978

#สสร

#VALAYA

#วไลยอลงกรณ์


3 October 2022

Learn VRU