มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=5193558264104545&set=pcb.5193561357437569 

#สสร

#วไลยอลงณ์

#VALAYA


3 October 2022

Learn VRU