งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11
ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน พ.ศ.2565
โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ
- ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10
- ประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- นิทรรศการ 30 ปี อพ.สธ.
และนิทรรศการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ
- นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี และมหกรรมสินค้าภาคใต้
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=1279655896139844&set=a.118721845566594

#สสร

#วไลยอลงกรณ์

#VALAYA

 


1 October 2023

Learn VRU