ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยภายในงานมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริต่าง ๆ ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทย-รามัญของจังหวัดปทุมธานี

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=458082079699968&set=pcb.458085173032992 

#สสร

#วไลยอลงกรณ์

#VALAYA


3 October 2022

Learn VRU