พิธีกรในการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนำเสนองานวิจัยในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

อ.ดร มัทนภรณ์ ใหม่คามิ และนางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร เป็นพิธีกรในการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอโดย ผู้เรียน และเยาวชน

นอกจากนั้น อ. รวิธร ฐานัสสกุล ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตชนชาวมอญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี” ในการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๐

ในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=458936079614568&set=pcb.458936846281158

#สสร

#วไลยอลงกรณ์

#VALAYA


3 October 2022

Learn VRU