กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี

เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ (KM) ด้านนวัตกรรมผ่านเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับชุมชน การดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยากรฐานการเรียนรู้

โดยมีอาจารย์นักพัฒนา และบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยน และนำเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว

ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (VALAYA LAND)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> https://shortest.link/4X1g

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5244468925680145&set=pcb.5244490562344648

#สสร

#วไลยอลงกรณ์

#VALAYA


1 June 2023

Learn VRU