19 ตุลาคม 2565 LEARN-Happy Work Place  (Happy society) เรียนรู้การหว่านข้าว

ณ แปลงนาสาธิตสวนผสมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

LEARN-Happy Work Place  (Happy society)

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น.

บุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมทำกิจกรรม LEARN-Happy Work Place (Happy society ) กิจกรรมเรียนรู้การหว่านข้าว

ณ แปลงนาสาธิตสวนผสมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/wLDGn

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5286301614830209&set=pcb.5286304708163233 

#สสร

#VALAYA

#วไลยอลงกรณ์


6 December 2023

Learn VRU