16 พฤศจิกายน 2565 การประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว

ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี
ผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
และอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3g69OtB
ดูเพิ่มเติมได้ที่ >>>https://www.facebook.com/photo?fbid=5363171143809922&set=a.1655371387923268
#วไลยลงกรณ์
#valaya
#สสร


6 December 2023

Learn VRU