การฝึกอบรมปฏิบัติการ "การจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ตรวจสอบข้อมูลของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผศ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร นักวิชาการเกษตร และนายเมธี ถูกแบบ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วม

การฝึกอบรมปฏิบัติการ "การจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ตรวจสอบข้อมูลของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom ด้วย โดยมีวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) และบริษัท INET

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลระบบ ผู้ตรวจสอบข้อมูล หัวหน้าทีมสำรวจ และทีมสำรวจ

มีความเข้าใจการใช้งานระบบ การเก็บและบันทึกข้อมูลฐานทรัพยากร อพ.สธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5391175454342824&set=pcb.5391179491009087 

#สสร

#วไลยอลงกรณ์

#VALAYA


23 March 2023

Learn VRU